اجزای تابع if در اکسل

تابع If

تابع if در اکسل جزو پرکاربردترین توابع می باشد. در این آموزش که بروزرسانی خواهد شد با اجزای این تابع به صورت قدم به قدم آشنا خواهیم شد.

=IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

=if (مقدار در صورت برقرار نبودن شرط، مقدار در صورت برقرار بودن شرط، شرط)۱- اجزای تابع if

شرط: این پارامتر شرطی ای که قرار است اکسل براساس آن تصمیم بگیرد را مشخص می کند. مقدار این پارامتر می تواند عدد، حرف، سلول یا یک عبارت منطقی باشد.

مقدار در صورت برقرار بودن شرط: در صورتی که شرط بیان شده در پارامتر شرط درست باشد این قسمت به عنوان خروجی نمایش داده خواهد. مقدار این پارامتر می تواند هر چیزی، از یک عدد تا یک فرمول پیچیده، باشد.

مقدار در صورت برقرار نبودن شرط: این پارامتر همانند پارامتر قبلی می باشد؛ فقط با این تفاوت که در صورت نادرست بودن پارامتر شرط به عنوان خروجی نمایش داده خواهد شد.

۲- عبارت های منطقی

 در قسمت شرط برای بررسی درست یا نادرست بودن شرط از عملگر منطقی می توان استفاده کرد. این عملگرها دو مقدار را با هم مقایسه و خروجی True یا False را نمایش می دهند.

عملگر مقایسه ای توضیح مثال
= (equal sign) مساوی با A1=B1 =
> (greater than sign) بزرگتر از A1>B1 =
< (less than sign) کمتر از A1<B1 =
>= (greater than or equal to sign) بزرگتر مساوی از A1>=B1 =
<= (less than or equal to sign) کوچکتر مساوی از A1<=B1 =
<> (not equal to sign) نامساوی با A1<>B1 =


تابع if
تابع if در اکسل

برای توضیحات بیشتر، از تابع if برای چک کردن قبولی استفاده کرده ایم. نمره قبولی حداقل ۶۵ در نظر گرفته ایم.
سلول D2 در این مثال شامل این فرمول می باشد:

=IF(C2>=65,”قبول”)

این فرمول را می  شود به این صورت ترجمه خودمانی کرد: اگر نمره داخل سلول C2 حداقل ۶۵ بود ؛ “قبول” را برگردان.


محاسبه حق اولاد با تابع if

دوره 7 روزه رایگان اکسل

دوره‌ای برای یادگیری نکات کاربردی اکسل برای افزایش سرعت

محاسبه قسط و وام در اکسل
ترفندهای اکسل

ویدئو: آموزش محاسبه اقساط وام در اکسل

نرم افزار اکسل برای طبف وسیعی از کاربران قابل استفاده می باشد از این رو توابع زیادی با دسته بندی های متفاوت طراحی شده اند که نیازهای کاربران را بر طرف می کند. یکی از این دسته بندی ها مربوط

تصویر پرسنلی در اکسل
داشبوردسازی

ویدئو : ساخت فرم اطلاعات کاربری در اکسل

در این ویدیو با ترکیب مفاهیم ساده فرمول نویسی و نمودار دایره ای فرم اطلاعات کاربری فردی کاربران مان را طوری ساخته ایم که با وارد نمودن کد کاربری اش اطلاعات و تصویرش در جدول نمایش داده شود. [این ویدئو